ศาลหลักเมืองประจวบฯ
เป็นศาลหลักเมืองที่มีความ
สวยงามมาก สร้างขึ้นด้วย
รูปแบบศิลปะลพบุรี
  เขาช่องกระจก
บนยอดเขาเป็นที่
ประดิษฐาน รอยพระ
พุทธบาทจำลอง พระบรม
สารีริกธาติ (เจดีย์สีทอง)
     

 
 MAP & DIRECTION
 

     การเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ประจวบคีรีขันธ์
ท่านสามารถเดินทางสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้หลาย
วิธี แต่ทางที่สะดวกที่สุด
     คือรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทางซึ่งปรกติ
จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

 
 
 
 
 
 
 
HOME | FACILITIES | PROMOTION & RATES | MAP & DIRECTION | RESERVATION & CONTACTS | MAP | FAQ

โรงแรมบ้านชมภู 119/2 ซอยโบสถ์คริสต์ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
www.baanchomphu.com 032-603871, 089-995-9773, 089-497-0670