1. การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
   จากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางสายธนบุรีปากท่อ
(ทางหลวงหมายเลข 35)ผ่านสมุทรสาคร (แม่น้ำท่า
จีน), สมุทรสงคราม (แม่น้ำแม่กลอง) แล้วเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ที่สาม
แยกวังมะนาวผ่านจังหวัด
เพชรบุรีก่อนที่จะเลี้ยวขวา
อีกครั้งเข้าถนนบายพาส (ถนนเส้นนี้จะไม่ผ่านชะอำ
และหัวหินซึ่งจะประหยัดเวลาได้ประมาณ 30 นาที)
เมื่อสุดถนนบายพาสแล้วให้เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งจะ
เข้าสู่ อ.ปราณบุรี ,กุยบุรีและอำเภอเมืองประจวบ
หรือจากกรุงเทพฯ  ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน
นครปฐม  ราชบุรี  ก่อนจะมาผ่านสามแยกวังมะนาว
เข้าสู่เพชรบุรีถนนบายพาส  ปราณบุรี กุยบุรี  และ
อำเภอเมืองประจวบฯการเดินทางโดยรถยนต์ส่วน
ตัวนั้นจะใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง
ด้วยระยะทางประมาณ281 กิโลเมตร